2 Azs 318/2004-41

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr Jana Passera v právní věci žalobce: O. M., zastoupeného Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem se sídlem Plzeň, Na Jíkalce 13, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 5. 2004, čj. 24 Az 1499/2003-17,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 27. 7. 2004, se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 22. 5. 2003, čj. OAM-2045/VL-18-P11-2003. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím bylo zastaveno řízení o udělení azylu podle § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Podáním ze dne 13. 12. 2004, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 15. 12. 2004 a postoupeným Nejvyššímu správnímu soudu, kterému bylo výše uvedené podání doručeno dne 20. 12. 2004, vzal stěžovatel tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno (ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. 1. 2005

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu