č. j. 2 Azs 31/2006-51

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: Ch. Y. Y., zastoupené JUDr. Jindřichem Zadinou, advokátem se sídlem Vyšehradská 27, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 7. 2005, sp. zn. 61 Az 19/2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě napadeným rozsudkem zamítl žalobu žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 28. 1. 2005, č. j. OAM-87/VL-07-19-2005, o zamítnutí žádosti o udělení azylu jako zjevně nedůvodné podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatelka napadá rozsudek krajského soudu kasační stížností (sepsanou jejím právním zástupcem-viz plná moc ze dne 9. 8. 2005), v níž se však omezuje toliko na konstatování, že podává kasační stížnost, spojenou se žádostí o odkladný účinek, přičemž bližší zdůvodnění z ní patrné není. Navíc uvádí, že kasační stížnost podává proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, nicméně zároveň navrhuje zrušit blíže nespecifikované usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .

Z obsahu kasační stížnosti je tak zřejmé, že nesplňuje základní náležitosti ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 soudního řádu správního ( s. ř. s. ). Proto krajský soud stěžovatelku usnesením ze dne 28. 11. 2005, č. j. 61 Az 19/2005-45, které zástupce stěžovatelky obdržel dne 6. 12. 2005, vyzval v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 s. ř. s. k uvedení, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek napadá a ke sdělení údaje o datu doručení napadeného rozsudku. Zároveň stěžovatelku poučil o tom, že pokud nebude kasační stížnost doplněna, a to ve lhůtě jednoho měsíce, Nejvyšší správní soud ji odmítne.

Stěžovatelka ve stanovené době tyto vady podání neodstranila.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady návrhu, přičemž řádný a odůvodněný návrh představuje jednu ze základních podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. února 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu