č. j. 2 Azs 305/2005-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: T. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2005, č. j. 64 Az 205/2004-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 7. 7. 2005 se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 11. 2004, č. j. OAM-3183/VL-10-19-2004. Tímto správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ze spisu vyplynulo, že stěžovatelce bylo napadené rozhodnutí krajského soudu doručeno dne 22. 6. 2005 (viz doručenku na č. l. 21). Kasační stížnosti stěžovatelka podala osobně u krajského soudu dne 7. 7. 2005. Zároveň požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ) lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy středa 22. 6. 2005. Poslední den lhůty připadá na středu 6. 7. 2005, ale vzhledem k tomu, že tento den je státním svátkem, kasační stížnost podaná osobně až dne 7. 7. 2005 byla podána včas [§ 57 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. )].

Kasační stížnost podala stěžovatelka sama, advokátem zastoupena nebyla; zároveň požádala o ustanovení zástupce z důvodu své nemajetnosti. Soud proto stěžovatelku přípisem ze dne 18. 7. 2005, který jí byl zaslán na adresu uvedenou v kasační stížnosti, vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů zaslala zpět soudu formulář ohledně jejích osobních, majetkových a výdělkových poměrů, který byl zároveň k přípisu připojen. Při doručování přípisu nebyla stěžovatelka dne 21. 7. 2005 zastižena. Proto byla písemnost uložena na poště a stěžovatelka byla příslušným oznámením pošty vyzvána, aby si písemnost vyzvedla. To však stěžovatelka neučinila. Jelikož si stěžovatelka zásilku nevyzvedla do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty, tedy neděle 24. 7. 2005, za den doručení (§ 50c odst. 4 o. s. ř.; § 42 odst. 5 s. ř. s.).

Usnesením ze dne 13. 10. 2005, č. j. 64 Az 205/2004-32, krajský soud stěžovatelce neustanovil zástupce z řad advokátů, neboť byla vyzvána k prokázání svých majetkových a osobních poměrů a na tuto výzvu nereagovala. Soud v tomto usnesení stěžovatelku zároveň vyzval, aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a doplnila jeho prostřednictvím v jakém rozsahu rozsudek krajského soudu napadá. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručováno do vlastních rukou na adresu uvedenou v kasační stížnosti. Tam dne 19. 10. 2005 nebyla zastižena. Proto byla písemnost uložena na poště a stěžovatelka byla příslušným oznámením pošty vyzvána, aby si písemnost vyzvedla. To však stěžovatelka neučinila. Jelikož si stěžovatelka zásilku nevyzvedla do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty, tedy sobota 22. 10. 2005, za den doručení (§ 50c odst. 4 o. s. ř.; § 42 odst. 5 s. ř. s.). Lhůta pro doložení plné moci a doplnění kasační stížnosti tedy marně uplynula dne 22. 11. 2005 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu