č. j. 2 Azs 303/2005-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: G. T., zastoupené Mgr. Umarem Switatem, advokátem se sídlem Kloknerova 2212/10, Praha 4, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 8. 2005, č. j. 55 Az 209/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 28. 11. 2005 se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2005, č. j. OAM-2281/VL-10-ZA04-2004. Tímto správním rozhodnutím nebyl stěžovatelce udělen azyl pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Současně bylo rozhodnuto, že se na ni jako na cizinku nevztahuje překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Ze spisu vyplynulo, že stěžovatelce bylo napadené rozhodnutí krajského soudu doručeno dne 7. 11. 2005. Rozsudek byl doručován do vlastních rukou stěžovatelky. Ta nebyla dne 27. 10. 2005 při doručování zastižena, ačkoli se v místě doručení zdržovala (viz vrácená poštovní zásilka na č. l. 26 soudního spisu, viz výpis z evidence azylantů na č. l. 27 soudního spisu, viz též stěžovatelkou samotnou podepsaný úřední záznam na č. l. 30 soudního spisu, z něhož vyplývá, že stěžovatelka se v místě doručování zdržovala). Proto byla písemnost uložena na poště a stěžovatelka byla příslušným oznámením pošty vyzvána, aby si písemnost vyzvedla. To však stěžovatelka neučinila. Jelikož si stěžovatelka zásilku nevyzvedla do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty, tedy pondělí 7. 11. 2005, za den doručení [§ 50c odst. 4 zák. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, § 42 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. )]. Skutečnost, že stěžovatelka rozhodnutí krajského soudu fyzicky převzala až 22. 11. 2005 (viz. č. l. 30 soudního spisu), je v této souvislosti právně irelevantní (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2004, č. j. 5 Azs 15/2004-34; dostupné na www.nssoud.cz).

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy pondělí 7. 11. 2005. Poslední den lhůty připadá na pondělí 21. 11. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná osobně až dne 28. 11. 2005 byla tedy podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu