č. j. 2 Azs 300/2005-70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: N. D. D., zastoupeného Mgr. Matúšem Bónou, advokátem se sídlem Brno, Novobranská 14, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 9. 2004, č.j. 24 Az 281/2004-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 5. 12. 2005 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 4. 2004, č. j. OAM-6530/VL-20-HA08-2003. Tímto rozhodnutím mu nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu), a bylo vysloveno, že se na něho nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že žalobce nenaplnil žádnou ze zákonných podmínek pro udělení azylu a že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Ze soudního spisu však vyplynulo, že stěžovatel proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu podal kasační stížnost již dne 16. 11. 2004. Nejvyšší správní soud pak rozsudkem ze dne 18. 8. 2005, č. j. 2 Azs 28/2005-55, jeho kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl. Tento rozsudek byl doručen zástupci stěžovatele Mgr. M. S. dne 27. 9. 2005 a žalovanému dne 29. 9. 2005. Téhož dne také nabyl právní moci (§ 54 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní /dále též s. ř. s./).

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Jak je uvedeno výše, o kasační stížnosti stěžovatele směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 9. 2004, č. j. 24 Az 281/2004-28, bylo již zdejším soudem rozhodnuto. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než jeho další kasační stížnost proti témuž rozsudku krajského soudu odmítnout [§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s.].

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu