č. j. 2 Azs 3/2005-99

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: A.P., zastoupená Mgr. Markem Janstou, advokátem se sídlem Palackého 267, Mladá Boleslav, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1. 6. 2004, sp. zn. 46 Az 441/2003,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včas podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR (dále jen žalovaný ) ze dne 28. 1. 2003, č. j. OAM-869/CU-06-P06-2001, jímž jí nebyl udělen azyl pro nesplnění podmínek podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podáním ze dne 24. 7. 2006 vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost výslovně zpět, neboť v mezidobí získal její otec A. P. trvalý pobyt na území České republiky, a stěžovatelka má zájem na vlastní žádosti o trvalý pobyt z důvodu sloučení rodiny.

Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu