2 Azs 299/2004-78

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Příhody v právní věci žalobce: V. A. zastoupeného advokátkou JUDr. Jiřinou Štilcovou se sídlem Čs. armády 143, Příbram, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 20. 11. 2003, č. j. OAM 44/AŘ-2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2004, sp. zn. 48 Az 19/2004,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) včas podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 20. 11. 2003, č. j. OAM-44/AŘ-2003, kterým byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 14. 10. 2001, č. j. OAM 9844/VL-20-12-2001, o zamítnutí stěžovatelovy žádosti o azyl jako zjevně nedůvodné podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podáním ze dne 31. 8. 2004, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 9. 2004, vzal stěžovatel tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno (ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. 9. 2004 JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu