2 Azs 296/2004-73

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: N. X. (V.) T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 3. 2004, č. j. 24 Az 490/2003-50,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 10. 6. 2002, č. j. OAM-2748/VL-20-05-2002. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

Podáním ze dne 7. 12. 2004, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 12. 2004, vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně zpět. Vzhledem k tomu, že věc již byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, zastavil řízení v uvedené právní věci tento soud [§ 47 písm. a), § 120 s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. 1.2005

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu