USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vojtěchem Šimíčkem v právní věci žalobce: T. B., zastoupeného Michalem Benčokem, advokátem se sídlem Václavské nám. 17, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, ve věci kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 3. 2005, č. j. 24 Az 543/2004-37,

takto:

V záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2006, č. j. 2 Azs 284/2005-73, se slova nar. 1. 3. 1982 n a h r a z u j í slovy nar. 1. 3. 1983 .

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2006, č. j. 2 Azs 284/2005-73, bylo rozhodnuto o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 3. 2005, č. j. 24 Az 543/2004-37, tak, že tento rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc byla soudu vrácena k dalšímu řízení.

V záhlaví rozsudku bylo nesprávně uvedeno datum narození stěžovatele (žalobce)-namísto správného data 1. 3. 1983 bylo nesprávně uvedeno datum o jeden rok dřívější, tedy 1. 3. 1982. Nejvyšší správní soud proto uvedenou zjevnou nesprávnost napravil, a to-vzhledem k okolnosti, že oprava se týkala záhlaví rozsudku, jež je součástí jeho výroku-vydáním opravného usnesení podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Odložit vykonatelnost rozsudku, jehož záhlaví bylo takto opraveno, nebylo třeba, proto k němu soud nepřistoupil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu