2 Azs 280/2017-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: P. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 6. 2017, č. j. OAM-995/ZA-ZA11-ZA18-2016, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 7. 2017, č. j. 32 Az 50/2017-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) brojil kasační stížností podanou dne 28. 7. 2017 proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla odmítnuta jeho žaloba ve věci neudělení mezinárodní ochrany dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), [s]těžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie .

[3] Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 10. 2017, č. j.-41, zamítl návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení citovaného usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání vyžadovaném pro výkon advokacie. Usnesení bylo doručeno ve čtvrtek 9. 11. 2017 na adresu uvedenou v záhlaví, kterou stěžovatel sdělil soudu dne 6. 11. 2017 jako svou doručovací adresu. Lhůta pro doložení podmínky dle 105 odst. 2 s. ř. s. uplynula ve čtvrtek 16. 11. 2017.

[4] Jelikož stěžovatel ani do dnešního dne nesplnil podmínku řízení spočívající v právním zastoupení, postupoval Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost odmítl, neboť nesplnění podmínky řízení je nedostatkem, pro který nelze v řízení pokračovat.

[5] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2017

JUDr. Karel Šimka předseda senátu