2 Azs 28/2015-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: G. S., proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, se sídlem Křižíkova 12, Praha 8, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 12. 2014, č. j. KRPA-434925-9/ČJ-2014-000022, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2015, č. j. 1 A 2/2015-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2015, č. j. 1 A 2/2015-25. V kasační stížnosti požádal stěžovatel o ustanovení zástupce z řad advokátů. Poté, co Nejvyšší správní soud tuto žádost zamítl, vyzval jej usnesením ze dne 30. 4. 2015, č. j.-35, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení buď předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Zároveň byl stěžovatel poučen o následcích nepředložení plné moci, příp. neprokázání vysokoškolského právnického vzdělání.

[2] Na výzvu k předložení plné moci stěžovatel ve stanovené lhůtě nijak nereagoval. Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

[3] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu