2 Azs 269/2017-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: N. T. T., zastoupený JUDr. Tomášem Mikulíkem Hamelem, Ph.D., advokátem se sídlem Pod Štandlem 2218, Frýdek-Místek, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 10. 2016, č. j. MV-114678-4/SO-2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2017, č. j. 22 A 112/2017-4,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla jako opožděná odmítnuta jeho žaloba proti nadepsanému rozhodnutí žalované.

[2] Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce doručeno dne 23. 6. 2017.

[3] Dle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), platí, že [k]asační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Osobě, která tvrdí, že o ní soud nesprávně vyslovil, že není osobou zúčastněnou na řízení, a osobě, která práva osoby zúčastněné na řízení uplatnila teprve po vydání napadeného rozhodnutí, běží lhůta k podání kasační stížnosti ode dne doručení rozhodnutí poslednímu z účastníků. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

[4] Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

[5] Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. platí, že [l]hůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

[6] Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

[7] Dle § 42 odst. 2 s. ř. s., [m]á-li účastník nebo osoba zúčastněná na řízení zástupce, doručuje se pouze zástupci. Má-li však účastník nebo osoba zúčastněná na řízení něco osobně vykonat, doručí se i jim.

[8] Uvedená ustanovení se užijí přiměřeně i v řízení o kasační stížnosti (srov. § 120 s. ř. s.).

[9] Zákonná lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti počala běžet dne následujícího po dni doručení napadeného rozsudku zástupci stěžovatele, tedy v sobotu dne 24. 6. 2017, přičemž její konec připadl na pátek 7. 7. 2017. Uplynutím tohoto dne proto stěžovateli skončila lhůta pro podání kasační stížnosti proti napadenému usnesení. Krajskému soudu, prostřednictvím kterého byla podána, byla kasační stížnost stěžovatele doručena elektronicky, datovou zprávou, až v pondělí dne 17. 7. 2017. Lze proto uzavřít, že kasační stížnost nebyla podána ve lhůtě dle § 106 odst. 2 věty první s. ř. s., nýbrž až po jejím marném uplynutí.

[10] Dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. [n]estanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně . Toto ustanovení se užije přiměřeně i v řízení o kasační stížnosti (§ 120 s. ř. s.). Jelikož Nejvyšší správní soud zjistil, že kasační stížnost byla podána opožděně a zmeškání lhůty nelze prominout, nezbylo, než ji v souladu s výše citovanými zákonnými ustanoveními odmítnout.

[11] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za přiměřeného užití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona). Kasační stížnost byla odmítnuta, pročež žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2017

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu