č. j. 2 Azs 267/2005-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: N. K., zastoupena JUDr. Alexanderem Belicou, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Smetanovo nám. 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 2. 2005, č. j. 61 Az 148/2004-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta JUDr. Alexandera Belici s e u r č u j e částkou 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 7. 2004, č. j. OAM-2344/VL-10-19-2004. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen zákon o azylu). Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem a na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení advokáta zástupcem v tomto řízení. Krajský soud její žádosti usnesením ze dne 22. 6. 2005 vyhověl a ustanovil jí zástupcem advokáta JUDr. Alexandera Belicu. Vzhledem k tomu, že stěžovatelčina kasační stížnost neobsahovala veškeré náležitosti požadované zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), bylo advokátovi uvedeným usnesením uloženo odstranit vady kasační stížnosti ve smyslu § 106 s. ř. s.; a to tak, že uvede v jakém rozsahu a z jakých důvodů je kasační stížnost podávána a kdy bylo napadené rozhodnutí stěžovatelce doručeno. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení a byl též poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost může odmítnout. Uvedené usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 12. 8. 2005. Ve stanovené lhůtě však kasační stížnost doplněna nebyla a nestalo se tak ani později.

Náležitosti kasační stížnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 1 s. ř. s., pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. V daném případě stěžovatelka v kasační stížnosti vyslovila pouze svůj nesouhlas s napadeným rozhodnutím krajského soudu a domněnku, že je toto rozhodnutí vydáno v rozporu s platným právním řádem . Rovněž uvedla, že shledala vážná pochybení všech dosavadních orgánů v řízení o udělení azylu ; konkrétně, že krajský soud projednal předmětnou věc v rozporu se zákonem o azylu. Takto uvedené námitky ovšem nelze považovat za řádně uplatněné důvody kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť ty musí být stěžovatelkou vymezeny nejen po stránce právní (tj. která zákonná ustanovení má za porušená), ale i skutkové (tj. v čem konkrétně namítanou nezákonnost spatřuje). Ve stěžovatelčině kasační stížnosti tak zcela chybí uvedení důvodů skutkových. Krajský soud ji k doplnění kasační stížnosti vyzval a stanovil k tomu lhůtu odpovídající zákonu. Stěžovatelka však zůstala nečinná. Chybějící náležitosti (zejména rozsah a důvody kasační stížnosti) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud zásadně vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody.

Pro neodstranění vad podání není možné v daném případě v řízení o kasační stížnosti pokračovat, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 37 odst. 5, § 106 odst. 1 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 1x 1000 Kč za jeden úkon právní služby-převzetí a příprava věci a 1x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu