č. j. 2 Azs 262/2005-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: I. V., zastoupená advokátem JUDr. Karlem Baumrukem se sídlem Pražská 25/I., Klatovy, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 6. 2005, sp. zn. 64 Az 181/2004,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta JUDr. Karla Baumruka s e u r č u j e částkou 2558,50 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včas podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 9. 2004, č. j. OAM-2778/VL-20-19-2004, o zamítnutí její žádosti o azyl jako zjevně nedůvodné podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podáním ze dne 10. 7. 2006, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 7. 2006, vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 8. 2005, č. j. 64 Az 181/2004-28, zástupcem advokát JUDr. Karel Baumruk; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 2 x 1000 Kč za dva úkony právní služby-převzetí a příprava věci a doplnění kasační stížnosti-a 2 x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. d) a k) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato částka byla dále navýšena o daň z přidané hodnoty, jejímž je tento advokát registrovaným plátcem, na celkovou částku 2558,50 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu