č. j. 2 Azs 252/2005-61

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. K., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Žitná 45, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 7. 2005, č. j. 30 Az 105/2004-32,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou na poštu dne 18. 8. 2005 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 2. 2004, č. j. OAM-4115/VL-16-P10-2002. Tímto rozhodnutím správního orgánu stěžovateli nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Podáním datovaným dnem 10. 1. 2005 a doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 1. 2005 vzal stěžovatel svoji kasační stížnost proti napadenému rozhodnutí krajského soudu zcela zpět.

Podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti usnesením zastaví, vzal-li stěžovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Po uče ní : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.)

V Brně 19. ledna 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu