č. j. 2 Azs 25/2006-60

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: M. K., zastoupené opatrovníkem Mgr. J. K., justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 4. 2005, č. j. 28 Az 91/2004-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný ) ze dne 28. 4. 2004, č. j. OAM-1244/VL-22-K04-2004, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovatelce pro nesplnění podmínek zakotvených v ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatelka napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž namítá porušení některých ustanovení správního řádu a tvrdí, že splnila podmínky pro udělení humanitárního azylu. S touto kasační stížností spojila rovněž žádost o ustanovení právního zástupce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelkou splněna, neboť stěžovatelka nedoložila, že by byla zastoupena advokátem na základě plné moci. Zároveň však požádala o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl usnesením ze dne 12. 1. 2006, č. j. 28 Az 91/2004-52, kterým stěžovatelce zástupce z řad advokátů neustanovil.

Toto usnesení bylo doručeno opatrovníkovi stěžovatele Mgr. J. K., který byl pro neznámý pobyt stěžovatelky ustanoven usnesením krajského soudu ze dne 14. 10. 2005,

č. j. 28 Az 91/2004-50. Zároveň krajský soud v tomto usnesení vyzval stěžovatelku, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolila zástupce z řad advokátů. Na tuto výzvu zareagoval opatrovník stěžovatelky přípisem ze dne 31. 1. 2006 tak, že za situace, kdy stěžovatelce není advokát ustanoven soudem, není v jeho možnostech zastoupení advokátem zajistit.

Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatelka není zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu