č. j. 2 Azs 249/2005-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: N. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 2. 2005, č. j. 62 Az 105/2004-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 11. 2004, č. j. OAM-3250/VL-10-03-2004. Tímto rozhodnutím byla její žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem, na základě dostatečně zjištěného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

V kasační stížnosti stěžovatelka požádala o ustanovení advokáta. Její žádost však byla usnesením ze dne 12. 7. 2005 zamítnuta, neboť v soudem stanovené lhůtě neprokázala svoje majetkové a osobní poměry. Stěžovatelka tudíž nebyla zastoupena advokátem, ačkoli to ukládá § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ). Bylo jí proto usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 8. 2005, uloženo, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení, předložila plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Zároveň byla poučena, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, bude její kasační stížnost odmítnuta.

Ze spisu vyplynulo, že označené usnesení bylo stěžovatelce doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 19. 8. 2005, a to na adresu P. 5, U. P. 569, kde se stěžovatelka zdržovala. Písemnost byla na žádost adresátky uložena na poště bez předchozího doručení a stěžovatelka byla vhodným způsobem vyzvána, aby si ji vyzvedla (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do

10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v pátek 19. 8. 2005 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na pondělí 22. 8. 2005, které se také považuje za den doručení. Od tohoto dne je třeba také počítat lhůtu pro předložení plné moci advokáta. Skutečnost, že si stěžovatelka usnesení fakticky vůbec nepřevzala je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv.

Poslední den lhůty k předložení plné moci advokáta pro řízení o kasační stížnosti připadá na čtvrtek 22. 9. 2004, kdy také lhůta marně uplynula, neboť stěžovatelka plnou moc advokáta pro řízení o kasační stížnosti nedoložila.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu