2 Azs 230/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: V. H. N., zastoupeného Mgr. Vratislavem Polkou, advokátem, se sídlem Vinohradská 22, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 7. 2014, č. j. MV-72093-5/SO-2014, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 25. 8. 2015, č. j. 59 A 79/2014-42,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. 9. 2015 blanketní kasační stížnost stěžovatele proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, v níž stěžovatel uvedl, že ji odůvodní ve lhůtě 15 dnů. Stěžovatel však v této lhůtě ani později žádné podání Nejvyššímu správnímu soudu nezaslal a nezaplatil ani soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 30. 9. 2015, č. j.-10, podle § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), vyzval k odstranění vad kasační stížnosti a k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, a to do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3] Výše uvedené usnesení o výzvě k zaplacení soudního poplatku bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 8. 10. 2015 (viz doručenka založená na č. l. 12 spisu Nejvyššího správního soudu). Poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku tak připadl na pondělí 9. 11. 2015; stěžovatel však v této lhůtě ani později soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. Za této situace je již nerozhodné, že stěžovatel rovněž nedostál povinnosti odstranit ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti.

[4] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu