č. j. 2 Azs 23/2006-43

U S N E S E NÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: a) I. L., b) nezl. D. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2005, č. j. 36 Az 13/2005-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností (podanou na poštu dne 7. 11. 2005) se žalobkyně ad a) a ad b) (dále jen stěžovatelky ) domáhají zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2005, č. j. OAM-3412/VL-20-ZA05-2004. Tímto správním rozhodnutím žalovaný neudělil stěžovatelkám azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bylo rozhodnuto, že se na stěžovatelky nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Kasační stížnost podaly stěžovatelky samy, advokátem zastoupeny nebyly; zároveň požádaly o ustanovení zástupce z důvodu své nemajetnosti. Soud proto žalobkyni ad a) [dále jen stěžovatelka ], která je zákonnou zástupkyní stěžovatelky ad b), přípisem ze dne 10. 11. 2005, který jí byl zaslán na adresu uvedenou v kasační stížnosti, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů doložila své osobní, výdělkové a majetkové poměry. Při doručování přípisu nebyla stěžovatelka dne 11. 11. 2005 zastižena. Proto byla písemnost uložena na poště a stěžovatelka byla příslušným oznámením pošty vyzvána, aby si písemnost vyzvedla. To však stěžovatelka neučinila. Jelikož si stěžovatelka zásilku nevyzvedla do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty, tedy pondělí 14. 11. 2005, za den doručení [§ 50c odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ); § 42 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. )]. Lhůta pro doložení majetkových poměrů stěžovatelky tedy marně uplynula v úterý 29. 11. 2005.

Usnesením ze dne 1. 12. 2005, č. j. 36 Az 13/2005-36, krajský soud stěžovatelce neustanovil zástupce z řad advokátů, neboť byla vyzvána k prokázání svých majetkových a osobních poměrů a na tuto výzvu nereagovala. Soud v tomto usnesení stěžovatelku zároveň vyzval, aby ve lhůtě do 15 ode dne doručení tohoto usnesení odstranila nedostatek svého podání ze dne 6. 11. 2005 spočívající v tom, že stěžovatelka není zastoupena advokátem, ačkoliv sama nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručováno do vlastních rukou na adresu uvedenou v kasační stížnosti. Tam dne 5. 12. 2005 nebyla zastižena. Proto byla písemnost uložena na poště a stěžovatelka byla příslušným oznámením pošty vyzvána, aby si písemnost vyzvedla. To však stěžovatelka neučinila. Jelikož si stěžovatelka zásilku nevyzvedla do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty, tedy čtvrtek 15. 12. 2005, za den doručení (§ 50c odst. 4 o. s. ř.; § 42 odst. 5 s. ř. s.). Lhůta pro odstranění nedostatku zastoupení tedy marně uplynula v pátek 30. 12. 2005.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nezastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. února 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu