č. j. 2 Azs 225/2005-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Y. V., zastoupeného opatrovnicí p. R. Z., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 12. 2004, č. j. 24 Az 31/2004-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 30. 3. 2005 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 1. 2004, č. j. OAM-43/VL-10-16-2004. Rozhodnutím správního orgánu stěžovateli nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a zároveň bylo rozhodnuto, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení právního zástupce z řad advokátů v řízení o kasační stížnosti. Proto byl přípisem krajského soudu ze dne 4. 4. 2005 vyzván, aby ve lhůtě 14 dnů doložil své osobní, výdělkové a majetkové poměry. Vzhledem k tomu, že se soudu ani prostřednictvím Policie České republiky nepodařilo zjistit místo pobytu stěžovatele, byl mu v souladu s § 29 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 64 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), usnesením krajského soudu ze dne 19. 5. 2005, č. j. 24 Az 31/2004-43, ustanoven opatrovník. Tímto opatrovníkem byla ustanovena paní R. Z., pracovnice Krajského soudu v Ostravě, a té pak byla tato výzva dne 10. 7. 2005 řádně doručena (viz. č. l. 44 soudního spisu).

Krajský soud v Ostravě svým usnesením ze dne 22. 8. 2005, č. j. 24 Az 31/2004-46 rozhodl, že se návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítá. Dle § 35 odst. 7 s. ř. s. může navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát. Krajský soud svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že ve stanovené lhůtě nebyly osvědčeny majetkové poměry stěžovatele a krajský soud proto nemohl posoudit předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení bylo doručeno dne 30. 8. 2005 (viz č. l. 49 soudního spisu).

Usnesením ze dne 30. 1. 2006 vyzval soud žalobce, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o předmětné kasační stížnosti. Toto usnesení bylo doručeno dne 6. 2. 2006. Jednoměsíční lhůta uplynula v pondělí 6. 3. 2006, aniž byla povinnost předložit plnou moc splněna.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu