č. j. 2 Azs 19/2006-78

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: A. R., zastoupeného opatrovnicí L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 3. 2005, č. j. 59 Az 62/2004-45,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen žalovaný ) ze dne 27. 2. 2004, č. j. OAM-492/VL-20-12-2004, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu velmi obecně formulovanou kasační stížností. S touto kasační stížností stěžovatel spojil rovněž žádost o ustanovení právního zástupce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však požádal o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl svým usnesením ze dne 16. 8. 2005, č. j. 59 Az 62/2004-68, kterým stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil s odůvodněním, že stěžovatel nedoložil, že nemá dostatečné prostředky k ochraně svých práv, když nikterak nereagoval na příslušný formulář o osobních a majetkových poměrech.

Toto usnesení bylo doručeno opatrovnici stěžovatele paní L. V., která byla pro neznámý pobyt stěžovatele ustanovena usnesením krajského soudu ze dne 6. 5. 2005, č. j. 59 Az 62/2004-64.

Krajský soud dále usnesením ze dne 17. 10. 2005 vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů a aby odstranil obsahové vady kasační stížnosti.

Na tuto výzvu opatrovnice stěžovatele ani stěžovatel sám nikterak nezareagovali. Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu