č. j. 2 Azs 189/2004-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: I. Š., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2004, č. j. 9 Az 53/2003-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně k Městskému soudu v Praze dne 5. 4. 2004 se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku městského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 9. 1. 2002, č. j. OAM-45/VL-07-P11-2001. Tímto rozhodnutím mu nebyl udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o azylu) a bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Městský soud dospěl k závěru, že žalovaný rozhodl v souladu se zákonem a na podkladě dostatečně zjištěného stavu věci, proto žalobu zamítl.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení advokáta zástupcem v tomto řízení. Vzhledem k tomu, že k výzvě městského soudu nedoložil svoje majetkové a osobní poměry, byla tato jeho žádost usnesením ze dne 9. 8. 2004 zamítnuta. Stěžovatel byl poté Městským soudem v Praze vyzván, aby si advokáta pro řízení o kasační stížnosti sám zvolil a ve lhůtě dvou týdnů předložil soudu plnou moc; rovněž se mu dostalo poučení, že nevyhoví-li této výzvě, bude jeho kasační stížnost odmítnuta, neboť nebude splněna zákonná podmínka povinného zastoupení advokátem. Proti usnesení ze dne 9. 8. 2004 podal stěžovatel kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2004, č. j. 2 Azs 354/2004-57, zamítnuta. Uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu byl stěžovateli doručen do vlastních rukou dne 9. 12. 2004 a přesto plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. 1. 2005

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu