2 Azs 177/2017-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: M. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 6. 2015, č. j. OAM-343/ZA-ZA02-P17-2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2017, č. j. 4 Az 29/2015-24,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ), kterou se domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2017, č. j. 4 Az 29/2015-24, a v níž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele usnesením ze dne 1. 8. 2015, č. j.-29, zamítl, protože stěžovatel neunesl břemeno důkazní o tom, že jsou u něj dány předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a tedy aby mu byl ustanoven zástupce.

[2] Následně Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 31. 8. 2017, č. j.-36, ke splnění podmínky řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s., a to buď předložením plné moci udělené advokátovi, nebo dokladu o vysokoškolském právnickém vzdělání. K tomu soud stěžovateli stanovil přiměřenou lhůtu. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 18. 9. 2017.

[3] Stěžovatel do stanovené lhůty (14 dnů od doručení) ani později podmínku řízení nesplnil, přičemž nedostatek zastoupení brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

[4] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2017

JUDr. Karel Šimka předseda senátu