č. j. 2 Azs 176/2005-91

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: Z. Z., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 2. 2005, č. j. 60 Az 173/2004-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 11. 2004, č. j. OAM-774/LE-B02-B02-2004. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem a na základě dostatečně zjištěného skutečného stavu věci a bylo přesvědčivě odůvodněno.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení advokáta zástupcem v tomto řízení. Usnesením ze dne 3. 11. 2005 však krajský soud jeho žádost zamítl, neboť stěžovatel neprokázal, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 18. 11. 2005 a stěžovatel proti němu kasační stížností nebrojil. Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, jak ukládá § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ), bylo mu usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 12. 2005 uloženo, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení, předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. V usnesení byl také poučen o tom, že neučiní-li tak, bude jeho kasační stížnost odmítnuta. Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 12. 12. 2005; ten ale zůstal nečinný a plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nedoložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. února 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu