č. j. 2 Azs 164/2005-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: N. T. H., zastoupen Mgr. Darinou Kučerovou, advokátkou se sídlem Děčín, Sofijská 890/31, adresa pro doručování Děčín, Labská 137/17, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 1. 2005 (pozn. soudu: v rozsudku je nesprávně uveden rok 2004), č. j. 41 Az 16/2004-20,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 27. 5. 2004, č. j. OAM-111/CU-09-09-2004. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta stěžovatelova žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Stěžovatel podáním učiněným do protokolu u Nejvyššího správního soudu dne 24. 3. 2006 vzal kasační stížnost výslovně zpět. Vzhledem k tomu, že věc u tohoto soudu již byla předložena k rozhodnutí, zastavil řízení tento soud [§ 47 písm. a), § 120 s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu