č. j. 2 Azs 15/2005-83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: O. L. D., zastoupená JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem Štefánikova 48, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2004, sp. zn. 9 Az 162/2003,

takto:

I. Kasační stížnost s e zamítá.

II. Žalovanému s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včas podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2003, č. j. OAM-6165/VL-07-C10-2001, o neudělení azylu podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podáním ze dne 13. 12. 2005, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 12. 2005, stěžovatelka požádala o zastavení azylového řízení ke dni 13. 12. 2005.

Protože z obsahu tohoto podání je jasně patrno, že stěžovatelka vzala kasační stížnost výslovně zpět, bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu