2 Azs 108/2008-69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: K. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 5. 2008, č. j. 62 Az 16/2007-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozhodnutím ze dne 17. 4. 2007, č. j. OAM-1-291/VL-10-18-2007, žalované Ministerstvo vnitra zamítlo žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce u Krajského soudu v Ostravě žalobou, který ji rozsudkem ze dne 23. 5. 2008, č. j. 62 Az 16/2007-23, jako nedůvodnou zamítl.

Rozsudek nyní napadá žalobce (dále jen stěžovatel ) odůvodněnou kasační stížností, kterou se domáhá, aby byl rozsudek krajského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu projednání. Součástí kasační stížnosti je také návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V posuzované věci vystupoval stěžovatel v řízení před správním orgánem i v přezkumném řízení soudním jako osoba bez zákonem předepsaného právnického vzdělání, a proto musí být v řízení o kasační stížnosti advokátem zastoupen.

Usnesením ze dne 6. 10. 2008, č. j. 62 Az 16/2007-43, rozhodl krajský soud o žádosti stěžovatele, aby mu byl ustanoven bezplatný právní zástupce, tak, že se stěžovateli advokát neustanovuje. Současně krajský soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení opravil vady své kasační stížnosti ze dne 7. 7. 2008 tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování. Napadené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti, odpovídající též evidenčním údajům Policie ČR, tedy Praha 9-Libeň, Nad Kundratkou 1568/1 . Tam však stěžovatel nebyl zastižen a protože si uloženou zásilku ani ve lhůtě 3 dnů nevyzvedl, bylo usnesení ke dni 13. 10. 2008 považováno, v souladu s ustanovením § 50c odst. 4 občanského soudního řádu, v návaznosti na § 42 odst. 5 s. ř. s., za doručené. Citované usnesení stěžovatel napadl dne 16. 11. 2008 kasační stížností, kterou však Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 1. 2009, č. j. 2 Azs 109/2008-63, odmítl pro opožděnost.

Ze shora uvedených skutečnostní vyplývá, že usnesení krajského soudu ze dne 6. 10. 2008, č. j. 62 Az 16/2007-43, je nyní pravomocné, neboť nebylo Nejvyšším správním soudem zrušeno. Z tohoto důvodu byl stěžovatel na jeho základě povinen v jednoměsíční lhůtě odstranit zmíněné vady kasační stížnosti způsobem v něm uvedeným. Lhůta k odstranění nedostatku povinného zastoupení však stěžovateli uplynula marně, neboť vady kasační stížnosti nebyly ve stanovené jednoměsíční lhůtě odstraněny, a to i přes výslovné upozornění krajského soudu na možnost odmítnutí návrhu. Nezbývá tedy než uzavřít, že pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat. Z těchto důvodů zdejší soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a), v návaznosti na § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu