č. j. 2 Azs 105/2006-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2006, č. j. 24 Az 414/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Svojí kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2004, č. j. OAM-6209/VL-P22-P17-2003. Tímto správním rozhodnutím žalobci nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 2. 2006, č. j. 24 Az 414/2004-22 byl žalobci ustanoven opatrovník SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), Mostecká 16, Brno pro zastupování v řízení vzhledem k tomu, že žalobce nezdržoval v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil a nelze zjistit jeho místo pobytu.

Podle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Kasační stížností napadené rozhodnutí bylo opatrovníkovi stěžovatele doručeno dne 29. 3. 2006 (viz. doručenka na č. l. 22 soudního spisu). Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy středa 29. 3. 2006. Poslední den lhůty připadá na středu 12. 4. 2006, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná osobně na podatelně Krajského soudu v Ostravě až 24. 7. 2006 byla tedy podána opožděně.

Skutečnost, že stěžovatel samotný převzal usnesení krajského soudu až dne 16. 5. 2006 (č. l. 24 soudního spisu), je v této souvislosti nerozhodná, neboť podstatné pro posouzení včasnosti kasační stížnosti je, kdy bylo usnesení krajského soudu doručeno opatrovníkovi stěžovatele, neboť pouze tomuto bylo usnesení doručeno s procesními účinky (§ 42 odst. 2 věta první s. ř. s.). Nad rámec nosných důvodů odůvodnění Nejvyšší správní soud uvádí, že i kdyby dnem určujícím počátek lhůty byl den doručení samotnému stěžovateli (tj. bylo by mu doručeno s procesními účinky), tedy úterý 16. 5. 2006, poslední den lhůty by připadal na úterý 30. 5. 2006, kdy by také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. V případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2007

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu