2 Azs 102/2008-41

USNE SENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: H. P.N. zastoupeného opatrovnicí Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2008, č. j. 46 Az 74/2008-18,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále stěžovatel ) podal u Krajského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 4. 2008, č. j. OAM-283/LE-BE03-BE07-2008, e. č. L007759, podle něhož byla jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany shledána nepřípustnou podle § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo zastaveno podle § 25 písm. i) zákona o azylu. Krajský soud tuto žalobu shora uvedeným rozsudkem zamítl a rovněž zamítl i žádost stěžovatele o přiznání odkladného účinku žalobě. Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel včas kasační stížnost.

K žádosti krajského soudu bylo ze strany Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie dopisem ze dne 8. 10. 2008 sděleno, že posledním známým místem pobytu stěžovatele bylo od 28. 3. 2008 do 24. 9. 2008. Zařízení pro zajištění cizinců, odkud byl propuštěn z důvodu skončení lhůty pro zajištění. Stěžovateli byl vydán výjezdní příkaz k opuštění České republiky, platný do 23. 10. 2008. Současný skutečný pobyt stěžovatele však není znám.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Vzhledem k výše uvedeným zjištěním Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie je zjevné, že místo současného pobytu stěžovatele není známo.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z důvodu neznámého místa pobytu stěžovatele podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu