č. j. 2 Azs 102/2005-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: G. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra. se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2004, č. j. 62 Az 81/2004-17

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou na poštu dne 9. 2. 2005 se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 8. 2004, č. j. OAM-2608/VL-07-08-2004. Rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížností. Proto byla přípisem krajského soudu v jazyce ruském, doručeným fikcí dne 4. 8. 2005, tj. třetí den od uložení zásilky [dle § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř ), ve spojení s § 42 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen s. ř. s. )], vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů doložila své osobní, výdělkové a majetkové poměry.

Krajský soud v Ostravě svým usnesením ze dne 22. 8. 2005, č. j. 62 Az 81/2004-48 rozhodl, že se stěžovatelce neustanovuje zástupce z řad advokátů dle § 35 odst. 7 s. ř. s. Dle tohoto ustanovení navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát. Krajský soud svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že ve stanovené lhůtě nebyly osvědčeny majetkové poměry stěžovatelky a krajský soud proto nemohl posoudit předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 10. 2005, č. j. 62 Az 81/2004-52 byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnila svou kasační stížnost ze dne 8. 2. 2005 tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování a uvede konkrétní důvody kasační stížnosti dle ust. 103 odst. 1 s. ř. s.

Toto usnesení bylo doručeno fikcí dne 24. 10. 2005 (§ 42 odst. 5 s. ř. s., § 50c odst. 4 o. s. ř.). Stěžovatelka však na výzvu nijak nezareagovala, takže lhůta jednoho měsíce k předložení plné moci pro zastupování a doplnění kasační stížnosti marně uplynula 24. 11. 2005.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, nestanoví-li s. ř. s. jinak, mimo jiné tehdy, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat mimo jiné uvedení, z jakých důvodů stěžovatel napadá rozhodnutí krajského soudu a údaj o tom, kdy mu toto rozhodnutí bylo doručeno. Kasační stížnost stěžovatele neobsahovala z náležitostí uvedených v § 106 odst. 1 s. ř. s. jednak údaj o doručení rozhodnutí-tato vada by však sama o sobě vyřízení kasační stížnosti nebránila, neboť v řízení by bylo lze i bez tohoto údaje, potřebného zejména k ověření včasnosti kasační stížnosti, pokračovat, neboť potřebné informace by si k tomu mohl soud opatřit sám. V kasační stížnosti však především absentoval údaj o tom, z jakých důvodů stěžovatel rozhodnutí krajského soudu napadá, neboť neobsahovala žádný poukaz na konkrétní skutkové okolnosti ani žádné právní výtky, jež by ve vztahu k osobě stěžovatele a jeho situaci bylo lze považovat za tvrzení důvodů kasační stížnosti podle § 106 odst. 1 písm. a) s. ř. s., na který stěžovatel ve svém podání poukazoval. Bez uvedení takovýto konkrétních skutkových okolností či právních výtek je kasační stížnost neprojednatelná, neboť není vymezen rozsah, v němž by měl Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu přezkoumávat; v řízení o kasační stížnosti proto nelze bez odstranění této vady pokračovat.

Stěžovatel na řádně doručenou výzvu k odstranění vad kasační stížnosti nijak nereagoval, třebaže byl soudem řádně poučen o následcích jejího neodstranění. Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Totéž platí o neodstranění výše popsané vady kasační stížnosti spočívající v údaj o tom, z jakých důvodů stěžovatel rozhodnutí krajského soudu napadá. Nesplnění jen jediné z obou výše uvedených podmínek řízení přes výzvu soudu k odstranění těchto nedostatků je nutným a dostatečným důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček, předseda senátu