č. j. 2 Azs 100/2006-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: D. B., zastoupený opatrovnicí B. S., vedoucí kanceláře Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 1. 2006, č. j. 56 Az 162/2005-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu, kterým soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ( žalovaný ) ze dne 19. 10. 2005, č. j. OAM-713/LE-PA04-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Samostatnou žádostí, chybně datovanou 6. 9. 2006 (poznámka soudu: zjevně se jedná o 6. 3. 2006), stěžovatel požádal o ustanovení právního zástupce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však požádal o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl svým usnesením ze dne 30. 5. 2006, č. j. 56 Az 162/2005-44, kterým stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil s odůvodněním, že nedoložil, že nemá dostatečné prostředky k ochraně svých práv, když nikterak nereagoval na příslušný formulář o osobních a majetkových poměrech.

Toto usnesení bylo doručeno opatrovnici stěžovatele paní B. S., která byla pro neznámý pobyt stěžovatele ustanovena usnesením krajského soudu ze dne 31. 3. 2006, č. j. 56 Az 162/2005-37.

Krajský soud rovněž citovaným usnesením ze dne 30. 5. 2006 vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupce z řad advokátů s poučením, že pokud tak neučiní, bude kasační stížnost odmítnuta.

Na tuto výzvu opatrovnice stěžovatele ani stěžovatel sám nikterak nezareagovali. Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínky řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu