2 Azs 1/2013-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: U. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 10. 2012, čj. OAM-215/LE-BE02-ZA04-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2013, č. j. 49 Az 35/2012-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) se podanou kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž byla stěžovatelova žádost o udělení mezinárodní ochrany shledána nepřípustnou, a proto bylo správní řízení zastaveno. Současně stěžovatel požádal o ustanovení zástupce, neboť aktuálně nemá dostatečné prostředky, aby si mohl hradit advokáta z vlastních prostředků.

Pro účely posouzení žádosti o ustanovení zástupce zdejší soud stěžovateli zaslal k vyplnění formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Zároveň byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě 14 dní vrátil soudu zpět vyplněný formulář. Z doručenky na č. l. 14 vyplývá, že tento přípis byl stěžovateli doručen dne 10. 4. 2013 vhozením do domovní schránky. Lhůta k doložení požadovaných skutečností uplynula dne 24. 4. 2013. Stěžovatel na uvedenou výzvu soudu nereagoval ve lhůtě ani kdykoliv později.

Účastníku řízení lze ustanovit zástupce tehdy, jestliže jsou kumulativně splněny dvě podmínky: (i) jde o účastníka, u něhož jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a (ii) jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Druhá podmínka (tzn. potřeba ochrany zájmů účastníka řízení) je vzhledem k povinnému zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti v zásadě splněna vždy.

Jde-li o první podmínku, je pouze a jen na stěžovateli, aby dostatečně průkazně a přesvědčivě doložil, že nemá prostředky na úhradu nákladů zastoupení a splňuje tak podmínku osvobození od soudních poplatků. To, že stěžovatel je povinen prokázat nemajetnost pro účely ustanovení zástupce i ve věcech azylových, plyne z mnoha rozhodnutí zdejšího soudu, např. z usnesení ze dne 10. 10. 2012, č. j. 1 Azs 17/2012-31. Vzhledem k tomu, že prohlášení stěžovatele o jeho majetkové situaci absentuje, a tedy stěžovatel neprokázal, že v jeho případě jsou splněny předpoklady pro osvobození od soudního poplatku, rozhodl zdejší soud usnesením ze dne 7. 5. 2013, č. j.-15, tak, že se návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítá. Stěžovatel nadále není v řízení o kasační stížnosti zastoupen, proto byl stěžovatel zároveň vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, přičemž byl poučen o následcích pro případ nesplnění této výzvy. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno vhozením do domovní schránky dne 14. 5. 2013. Stěžovatel však doposud výzvě nevyhověl (lhůta uplynula dne 28. 5. 2013).

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není v řízení o kasační stížnosti zastoupen, a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci udělené advokátovi v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. června 2013

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu