2 Azs 1/2009-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Vojtěcha Šimíčka, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: K. O., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 7. 2008, č. j. 62 Az 15/2007-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozhodnutím ze dne 18. 4. 2007, č. j. OAM-1-292/VL-10-18-2007, žalované Ministerstvo vnitra zamítlo žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí žalovaného napadla žalobkyně u Krajského soudu v Ostravě žalobou, který ji rozsudkem ze dne 7. 7. 2008, č. j. 62 Az 15/2007-22, jako nedůvodnou zamítl.

Rozsudek nyní napadá žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížností, kterou se domáhá, aby rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu projednání. Součástí kasační stížnosti je také návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V posuzované věci vystupovala stěžovatelka v řízení před správním orgánem i v přezkumném řízení soudním jako osoba bez zákonem předepsaného právnického vzdělání, a proto musí být v řízení o kasační stížnosti advokátem zastoupena.

Usnesením ze dne 25. 9. 2008, č. j. 62 Az 15/2007-36, rozhodl krajský soud o žádosti stěžovatelky, aby jí byl ustanoven bezplatný právní zástupce, tak, že se stěžovatelce advokát neustanovuje. Současně krajský soud stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení opravila vady své kasační stížnosti ze dne 28. 7. 2008 tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování. Napadené usnesení krajského soudu bylo stěžovatelce doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti, tedy P. 9-L., N. K. 1568/1 .

Tam však stěžovatelka nebyla zastižena a protože si uloženou zásilku ani ve lhůtě 3 dnů nevyzvedla, bylo usnesení ke dni 13. 10. 2008 považováno, v souladu s ustanovením § 50c odst. 4 občanského soudního řádu, v návaznosti na § 42 odst. 5 s. ř. s., za doručené. Citované usnesení následně stěžovatelka napadla dne 16. 11. 2008 kasační stížností, kterou však Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 1. 2009, č. j. 2 Azs 2/2009-56, odmítl pro opožděnost.

Ze shora uvedených skutečnostní vyplývá, že usnesení krajského soudu ze dne 25. 9. 2008, č. j. 62 Az 15/2007-36, je nyní pravomocné, neboť nebylo Nejvyšším správním soudem zrušeno. Z tohoto důvodu byla stěžovatelka na jeho základě povinna v jednoměsíční lhůtě odstranit zmíněné vady kasační stížnosti způsobem v něm uvedeným. Lhůta k odstranění nedostatku povinného zastoupení však stěžovatelce uplynula marně, neboť vady kasační stížnosti nebyly ve stanovené jednoměsíční lhůtě odstraněny, a to i přes výslovné upozornění krajského soudu na možnost odmítnutí návrhu. Nezbývá tedy než uzavřít, že pokud stěžovatelka není v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat. Z těchto důvodů zdejší soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a), v návaznosti na § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu