2 As 87/2015-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 11. 2014, č. j. 6 As 251/2014-37, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 3. 2015, č. j. 62 A 6/2015-16,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen napadené usnesení ), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného.

Stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek spojený s podáním kasační stížnosti a rovněž nedoložil splnění podmínky zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 29. 4. 2015, č. j.-26, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl též poučen o možnosti požádat soud o osvobození od soudních poplatků ve lhůtě stanovené pro zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost.

Dne 17. 5. 2015 podal stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. O těchto návrzích rozhodl zdejší soud usnesením ze dne 27. 5. 2015, č. j.-42, tak, že je zamítl, neboť dospěl k závěru, že stěžovatel zjevně nemůže být ve věci úspěšný, a tudíž nejsou splněny podmínky pro jeho osvobození od soudních poplatků a v důsledku toho ani pro ustanovení zástupce. Stěžovatele zároveň opětovně vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a doložení zastoupení dle § 105 odst. 2 s. ř. s., případně doložení dosažení vysokoškolského právnického vzdělání vyžadovaného zvláštními zákony pro výkon advokacie, a poučil jej o následcích nevyhovění předmětným výzvám. K tomu stěžovateli stanovil lhůty jednoho týdne ode dne doručení posledně uvedeného usnesení. Jelikož k jeho doručení došlo dne 1. 6. 2015 vhozením do poštovní schránky stěžovatele, uplynuly tyto lhůty dne 8. 6. 2015.

Stěžovatel ve stanovených lhůtách výzvám soudu nevyhověl. Reagoval toliko přípisem ze dne 5. 6. 2015, ve kterém namítl zmatečnost usnesení ze dne 27. 5. 2015, č. j.-42. Dané rozhodnutí dle jeho názoru nepatří do pravomocí senátu, v řízení rozhodoval nezákonný soudce, účastník řízení neměl procesní způsobilost a nebyl řádně zastoupen. Dále stěžovatel soudu sdělil, že ve věci rozhodoval vyloučený soudce a přísedící, přičemž dané rozhodnutí je výsledkem zneužití pravomocí a překrucování práva a zákonů ČR. Závěrem stěžovatel dodal, že je osvobozen od soudních poplatků a žádá nařízení jednání.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později do dne vydání tohoto usnesení soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

S ohledem na skutečnost, že zdejší soud řízení o stěžovatelově kasační stížnosti zastavil, byla již nerozhodná otázka splnění podmínky zastoupení stěžovatele podle § 105 odst. 2 s. ř. s.

Nad rámec odůvodnění tohoto usnesení Nejvyšší správní soud podotýká, že námitka podjatosti, kterou stěžovatel vznesl v podání ze dne 5. 6. 2015, je opožděná, neboť tuto bylo lze podat pouze ve lhůtě jednoho týdne od doručení přípisu zdejšího soudu ze dne 20. 4. 2015, č. j.-21, jímž byla stěžovateli podána informace o složení senátu zároveň s poučením o lhůtě k podání případné námitky podjatosti. Daný přípis byl stěžovateli doručen dne 23. 4. 2015, námitku podjatosti tudíž bylo lze podat nejpozději dne 30. 4. 2015. Pokud tak stěžovatel učinil až po uplynutí této lhůty, zjevně v souvislosti s obsahem usnesení ze dne 27. 5. 2015, č. j.-42, nemůže se Nejvyšší správní soud takovou námitkou zabývat (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2015

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu