2 As 86/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobkyně: GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s., se sídlem Pod Višňovkou 1662/27, Praha 4, zastoupené JUDr. Vladanou Zemanovou, advokátkou, se sídlem Svobodova 7, Praha 2, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 12. 2013, č. j. had/8/2014, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2015, č. j. 11 A 53/2014-42,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou blanketní kasační stížností napadla žalovaná shora označený rozsudek Městského soudu v Praze. Dne 22. 5. 2015 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalované, jímž vzala kasační stížnost zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu