2 As 82/2015-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: EDUKA CONSULT, s. r. o., se sídlem Brníčko 1050, Uničov, zastoupena JUDr. Radomírem Pickem, advokátem se sídlem Dolní nám. 23, Olomouc, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 1. 2013, č. j. KUOK 10455/2013, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 2. 2015, č. j. 22 A 26/2013-39,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozsudkem Krajského soud v Ostravě ze dne 25. 2. 2015, č. j. 22 A 26/2013-39, byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen stěžovatelka ), kterou se domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 1. 2013, č. j. KUOK 10455/2013, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu ve Šternberku ze dne 10. 11. 2012, č. j. MEST 33232/2012. Tímto rozhodnutím bylo podle § 134 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízeno žalobkyni zjednání nápravy závady zjištěné při kontrolní prohlídce, a to ve věci užívání stavby č. p. 1050 v k. ú. Brníčko, v obci Uničov.

Stěžovatelka podala dne 7. 4. 2015 proti shora citovanému rozsudku kasační stížnost. Podáním ze dne 13. 4. 2015 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 17. 4. 2015 vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost zpět.

Nejvyšší správní soud proto podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu