2 As 77/2013-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce Outulný, a. s., se sídlem Brno, Bohunická 133/50, zastoupeného JUDr. Ing. Martinem Florou, Dr., advokátem se sídlem Brno, Lidická 57, proti žalovanému Ministerstvu životního prostředí, se sídlem Praha 10, Vršovická 65, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2013, č. j. 7 Ca 299/2009-64,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2013, č. j. 7 Ca 299/2009-64, byla zamítnuta žaloba, kterou žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2009, č. j. 5593/560/09 51727/ENV/09, vydanému ve věci uložení pokuty ve výši 55 000 Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento rozsudek napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) včasnou kasační stížností. Podáním ze dne 17. 10. 2013, doručeným zdejšímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel (prostřednictvím svého zástupce) kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2013

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu