2 As 7/2009-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: VP topné oleje, spol. s r. o., se sídlem Praha 6, Hošťálkova 504, zastoupený Mgr. Richardem Polmou, advokátem se sídlem Mladá Boleslav, Křížkové schody 67, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 15. 10. 2008, č. j. 59 Ca 70/2008-32,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Napadeným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci byla žalobci (dále jen stěžovatel ) vrácena částka 2000 Kč za zaplacený soudní poplatek. Stěžovatel byl poučen o tom, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Toto usnesení stěžovatel napadl dne 4. 11. 2008 podáním označeným jako odvolání , které však neodůvodnil a pouze uvedl, že tak učiní do 21 dnů. Toto podání adresoval Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.

Následně krajský soud stěžovatele přípisem ze dne 6. 11. 2008 informoval o skutečnosti, že proti předmětnému usnesení není opravný prostředek přípustný a že pravomocné rozhodnutí ve správním soudnictví lze napadnout pouze kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Proto byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě 14 dnů soudu sdělil, zda svoje podání bere zpět, a pokud nikoliv, aby odstranil vady kasační stížnosti ve smyslu následných výzev.

Usnesením ze dne 7. 11. 2008, č. j. 59 Ca 70/2008-37, byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku; usnesením ze stejného dne (č. j. 59 Ca 70/2008-38) k doplnění důvodů kasační stížnosti a usnesením rovněž ze stejného dne (č. j. 59 Ca 70/2008-39) k doložení plné moci udělené advokátovi. Ve všech případech byl stěžovatel poučen o tom, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno nebo opraveno, soud řízení usnesením odmítne.

Na tato usnesení stěžovatel nijak nezareagoval. Za dané situace proto Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že se jedná o kasační stížnost, kterou musí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní odmítnout, protože přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady návrhu, přičemž řádný a odůvodněný návrh představuje jednu ze základních podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. února 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu