2 As 69/2009-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: ÚSOVSKO, a. s., se sídlem Klopina 33, Úsov, zastoupeného Mgr. Tomášem Potěšilem, advokátem se sídlem Hlavní třída 283/2, Šumperk, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o kasační stížnosti Květoslava Urbáška, bytem Police 44, Úsov proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 6. 2009, č. j. 22 Ca 33/2009-40,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě rozhodl, že K. U. (dále stěžovatel ) není osobou zúčastněnou na řízení v řízení o žalobě společnosti ÚSOVSKO, a. s. proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 11. 2008, č. j. KUOK/1101051/2008, ve věci uložení pokuty za správní delikt. Krajský soud svůj závěr odůvodnil tím, že v případě odpovědnosti za správní delikt se jedná o právní vztah mezi státem a jeho pachatelem a je proto vyloučeno, aby uložením pokuty byla dotčena práva a povinnosti dalších osob.

Citované usnesení krajského soudu napadl stěžovatel dne 20. 7. 2009 kasační stížností.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 24. 7. 2009, č. j. 22 Ca 33/2009-46, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce odstranil vady spočívající v absenci právního zastoupení, a to tak, že stěžovatel ve lhůtě jednoho měsíce buď doloží plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, anebo ve stejné lhůtě soudu zašle vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech (který k výzvě přiložil), na základě něhož by soud mohl stěžovateli advokáta ustanovit. Současně ho poučil o tom, že nebudou-li uvedené nedostatky odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta.

Na tuto výzvu, řádně doručenou dne 30. 7. 2009 (č. l. 47), však stěžovatel nezareagoval.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci, a tento nedostatek podmínek řízení neodstranil ani k výzvě soudu.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože v dané věci nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. září 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu