2 As 69/2004-40

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: J. Ž., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradec Králové, Wonkova 1142, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2004, čj. 30 Ca 12/2004-27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 6. 5. 2004 doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 10. 5. 2004 v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla odmítnuta žaloba, kterou se žalobkyně domáhala přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2003, zn. ZP/2648/02-Ka, jímž bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou ze dne 1. 11. 2002, čj. ŽP 664/01-231/3 a toto rozhodnutí potvrzeno. Usnesení krajského soudu vycházelo ze skutečnosti, že žaloba byla podána opožděně a proto nezbylo, než ji odmítnout.

Stěžovatelka proti usnesení krajského soudu podala kasační stížnost, v níž požádala o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 8. 2004, čj. 30 Ca 12/2004-33 byla žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce zamítnuta a současně byla stěžovatelka soudem vyzvána, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc advokáta, který ji bude v řízení zastupovat. Usnesení bylo doručeno J. Ž. dne 31. 8. 2004, a to na adresu B. 16, B.. Lhůta k předložení plné moci advokáta pak marně uplynula dne 14. 9. 2004. Kasační stížností toto usnesení napadeno nebylo.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ) musí být stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, to neplatí má-li stěžovatelka sama vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2005

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu