č. j. 2 As 66/2007-126

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: M. V., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Brunclíkem, advokátem se sídlem Lidická 710/57, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brno ze dne 17. 9. 2007, č. j. 57 Ca 54/2006-59, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Kasační stížnosti s e odkladný účinek nepřiznává.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá usnesení krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2007, č. j. 57 Ca 54/2006-59, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30. 8. 2006, č. j. JMK 94596/2006, kterým bylo změněno rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru dopravněsprávních činností, oddělení sankčních řízení ze dne 13. 6. 2006, č. j. ODSČ-82057/05-FI tak, že stěžovatel byl uznán vinným, že nesledoval situaci v provozu na pozemních komunikacích a nejel na pozemní komunikaci vpravo, čímž se dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a byla mu uložena pokuta ve výši 3000 Kč.

Současně stěžovatel podal návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Návrh odůvodnil tím, že došlo k hrozícím výrazně negativním následkům, kdy Kooperativa, a. s. se domáhá v občanskoprávním řízení zaplacení částky 75 000 Kč a sporné správní rozhodnutí k otázce viny je pro rozhodnutí soud závaznou skutečností. V případě nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti pak stěžovateli hrozí vznik nenahraditelné újmy v rámci tohoto občanskoprávního řízení. K výzvě soudu, aby tvrzené skutečnosti doložil, stěžovatel uvedl, že on i jeho manželka jsou trvale a výrazně zdravotně a sociálně znevýhodněnými osobami, které se dlouhodobě nacházejí ve stavu hmotné nouze. Stěžovatel je držitel průkazu ZTP a za poslední tři roky prodělal tři závažné operace. Od roku 2001 pobírá částečný invalidní důchod, který činí od 12. 2. 2007 4747 Kč měsíčně. Stěžovateli byly dne 6. 10. 2006 na základě jeho prokazatelně dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu prodlouženy až do 30. 9. 20008 mimořádné výhody II. stupně a s nimi se pojící průkaz ZTP. Jeho manželka, se kterou žije ve společné domácnosti, je již 18 let v plném invalidním důchodu. Stěžovatel je vinou svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na trhu práce velmi obtížně umístitelný, přičemž náklady nezbytné lékařské péče a léků se neustále zvyšují. Mimo shora uvedeného nemá stěžovatel žádný jiný příjem a vymáhání částky 75 000 Kč, která výrazně převyšuje jeho celoroční příjem, by mohlo výrazným způsobem ohrozit zdraví a život stěžovatele, který je nucen ze svých příjmů hradit nejen svoje základní životní potřeby, ale také řadu pro jeho život zcela nezbytných léků.

Podle stěžovatelem předložených rozhodnutí je od 20. 11. 2001 částečné invalidní, od 12. 2. 2007 mu byl zvýšen částečný invalidní důchod na 4747 Kč měsíčně, do 30. 9. 2008 mu bylo prodlouženo přiznání mimořádných výhod II. stupně a průkaz ZTP, od 21. 8. 2005 je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a podle rozhodnutí ze dne 18. 1. 2007 mu nebyla přiznána podpora v nezaměstnanosti pro uplynutí podpůrčí doby.

Podle ustanovení § 107 s. ř. s. nemá kasační stížnost odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 4 se užije přiměřeně.

Podle ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Podle ustanovení § 73 odst. 3 s. ř. s. přiznáním odkladného účinku se pozastavují do skončení řízení před soudem účinky napadeného rozhodnutí.

Návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti lze vyhovět jen tehdy, jsou-li kumulativně splněny tři podmínky: a) výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro navrhovatele znamenaly nenahraditelnou újmu , b) přiznání odkladného účinku by se nedotklo nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a c) nebylo by v rozporu s veřejným zájmem. Zatímco důkazní břemeno v souvislosti s hrozbou nenahraditelné újmy nese navrhovatel, splnění dalších dvou podmínek musí ověřit a posoudit soud sám.

V daném případě poukazuje na to, že Kooperativa, a. s. se na základě správního rozhodnutí, které je předmětem přezkumu soudem domáhá žalobou u soudu, aby stěžovatel zaplatil částku 75 000 Kč. Jakkoli nelze přehlédnout, že předmětná částka výrazně převyšuje mnohonásobně finanční možnosti stěžovatele, má stěžovatel možnost zabránit neprodlenému výkonu soudního rozhodnutí prostředky, jež mu dává o. s. ř. Stěžovatel může napadnout rozhodnutí soudu odvoláním, jehož účinkem je, že rozhodnutí nenabude právní moci, dokud o odvolání pravomocně nerozhodne odvolací soud. Stěžovatel dále může za určitých podmínek podat dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu. I v případě nařízení výkonu rozhodnutí může soud podle § 266 o. s. ř. odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Navíc i při provádění výkonu rozhodnutí vymáhaná částka nesmí přesáhnout zákonem stanovenou mez, která je dána v ustanovení § 278 a § 279 o. s. ř. a v nařízení vlády č. 595/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel má právní prostředky, které mu umožňují obranu pro případ, že by byl zavázán k náhradě škody ve výši 75 000 Kč a že by tato částka byla předmětem výkonu rozhodnutí, nelze dovodit v jeho případě z důvodu jím tvrzeného hrozbu nenahraditelné újmy, tzn. újmy nenapravitelné a nezvratné.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnosti nepřiznal odkladný účinek.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. června 2008 JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu