2 As 62/2012-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2010, č. j. 1384/10, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2011, č. j. 30 A 106/2011-10,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 5. 2010, č. j. 1384/10, postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 7. 2012, č. j.-15, zamítl stěžovatelovu žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta a vyzval ho k zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč a k předložení plné moci advokáta, to vše do dvou týdnů od doručení této výzvy. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 30. 7. 2012 a lhůta ke splnění těchto povinností tudíž skončila dne 13. 8. 2012 (§ 40 odst. 1, 2 s. ř. s.).

Podáním ze dne 13. 8. 2012, předaným k poštovní přepravě dne 14. 8. 2012, stěžovatel soudu výslovně sdělil: Bere se zpět podaný opravný prostředek . Toto sdělení je svým obsahem nepochybně zpětvzetím kasační stížnosti. Za této situace Nejvyšší správní soud vážil, zda je přednostní stěžovatelova dispozice s návrhem či nezaplacení soudního poplatku v zákonné lhůtě; dospěl k závěru, že rozhodné je zpětvzetí kasační stížnosti, nehledě na to, že procesní vyústění je v obou případech stejné.

Nejvyšší správní soud proto řízení v této právní věci zastavil [§ 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též s. ř. s. )], a to pro zpětvzetí kasační stížnosti.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2012

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu