č. j. 2 As 58/2006-58

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Š. K., proti žalovanému: Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec ze dne 22. 3. 2006, č. j. 59 Ca 172/2004-41,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou na poštu dne 21. 4. 2006 se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba, kterou se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 8. 2004, č. j. ŽO/173/04.

Ve své kasační stížnosti stěžovatelka uvedlo, že je právně zastoupena JUDr. Jiřím Stránským, advokátem se sídlem Husova 602, 511 01 Turnov. Usnesením ze dne 6. 6. 2006, č. j. 59 Ca 172/2004-55 krajský soud vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), doložila plnou moc udělenou advokátu, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 9. 6. 2006 (viz doručenka na č. l. 55). Stěžovatelka plnou moc nepředložila. Lhůta pro doložení plné moci tedy marně uplynula v pondělí 10. 7. 2006.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, jenž sama vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, nemá, přes výzvu soudu vadu spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti neodstranila; nebyla tak splněna jedna z podmínek řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl [viz k tomu usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003-40, uveřejněné pod číslem 6/2003 Sb. NSS].

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu