2 As 55/2015-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha 1, se sídlem Bartolomějská 14, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2015, č. j. 6 A 181/2014-13,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2015, č. j. 6 A 181/2014-3. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 5. 2015, č. j.-24, zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků a vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[2] Dne 4. 6. 2015 zaslal stěžovatel zdejšímu soudu přípis, ve kterém uvedl, že nepřijímá nemyslnou písemnost . Zároveň stěžovatel zopakoval kasační námitky s tím, že nebylo požádáno o osvobození od soudních poplatků, a to zjevně.

[3] K přípisu stěžovatele zdejší soud uvádí, že o osvobození od poplatku za kasační stížnost požádal stěžovatel výslovně v podání ze dne 16. 4. 2015 a tuto žádost doplnil čestným prohlášením o svých majetkových poměrech. Ve vztahu k uložené povinnosti zaplatit soudní poplatek neobsahuje přípis stěžovatele žádný procesní návrh, kterým by se zdejší soud musel zabývat.

[4] Výše uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 28. 5. 2015. Stěžovatel však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil.

[5] Protože soudní poplatek nebyl na výzvu soudu zaplacen, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, jelikož řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu