2 As 55/2013-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: H. Z., zast. Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Služba cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, P. O. BOX 78, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 9. 2010, č. j. CPR-10834/ČJ-2010-9CPR-V231, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2013, č. j. 9 A 208/2010-35,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti výše specifikovanému rozhodnutí žalovaného, jímž bylo změněno rozhodnutí Policie České republiky, Služby cizinecké policie, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha ze dne 3. 7. 2010, č. j. CPPH-13289/ČJ-2010-004003. Prvostupňovým rozhodnutím bylo stěžovateli podle § 119 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, uloženo správní vyhoštění a byla stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území ČR na 6 měsíců. Prvostupňové správní rozhodnutí bylo odvolacím rozhodnutím změněno pouze tak, že výrok rozhodnutí, kterým byl vyloučen odkladný účinek odvolání, se vypouští.

Podáním ze dne 30. 8. 2013 vzal stěžovatel svou kasační stížnost výslovně v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů řízení v této právní věci zastavil [§ 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též s. ř. s. )].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2013

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu