č. j. 2 As 48/2006-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Z. Š., proti žalovanému: předseda Českého telekomunikačního úřadu se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 5. 2006, č. j. 30 Ca 38/2006-42,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) brojí kasační stížností proti v záhlaví označenému usnesení krajského soudu, kterým soud odmítl jeho žalobu proti rozhodnutí předsedy Českého telekomunikačního úřadu ze dne 29. 8. 2003, č. j. 9322/2003-603, o zamítnutí odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro západočeskou oblast ze dne 6. 1. 2003, č. j. 107291/2002-634, o zaplacení ceny veřejné telekomunikační služby. Krajský soud odmítl podanou žalobu podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) proto, že se jedná o rozhodnutí ve věci, o níž má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení. Zároveň soud stěžovatele poučil o tom, že může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat žalobu podle ustanovení § 244 a násl. občanského soudního řádu k okresnímu soudu.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Ze spisu vyplývá, že napadené usnesení Krajského soudu v Plzni bylo stěžovateli doručeno dne 12. 5. 2006 (č. l. 44 soudního spisu).

Tento den se také pokládá za den doručení ve smyslu běhu lhůty k podání kasační stížnosti podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s., který stanoví, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení napadaného rozhodnutí. Podle poslední věty tohoto odstavce nelze zmeškání této lhůty prominout. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil její počátek, a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl v případě usnesení napadeného nyní posuzovanou kasační stížností pátek 12. 5. 2006 a lhůta dvou týdnů tak skončila v pátek dne 26. 5. 2006. Podání, které podle obsahu lze považovat za kasační stížnost, doručené soudu osobně dne 29. 5. 2006 (viz č. l. 47), proto bylo podáno opožděně. Tuto opožděnost nelze s ohledem na výše uvedené prominout.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro opožděnost [§ 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s.]. Za těchto okolností se soud dále již nezabýval splněním dalších podmínek řízení, zakotvených zejména v ustanovení § 105, § 106 s. ř. s. (zejména chybějící právní zastoupení), neboť by to bylo neefektivní.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí návrhu žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. června 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu