2 As 46/2013-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: M. T., zastoupená Mgr. Vratislavem Tauberem, advokátem se sídlem nám. 28. října 9, Brno, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 6. 2013, č. j. 29 A 2/2013-27,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1.] Žalobkyně (dále stěžovatelka ) kasační stížností ze dne 24. 6. 2013 brojila proti v záhlaví citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým soud zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 3. 2013, č. j. CPR-15219/ČJ-2012-930310-V243, o správním vyhoštění dle ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 236/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[2.] Jelikož kasační stížnost nesplňovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 2. 7. 2013, č. j.-7, k odstranění nedostatků kasační stížnosti spočívajících v absenci důvodů stížnosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a to ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.).

[3.] Podáním ze dne 1. 8. 2013 stěžovatelka vzala bez udání důvodu kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[4.] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[5.] Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu