2 As 46/2010-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobců: a) V. B., b) L. B., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 3. 2010, č. j. 22 A 8/2010-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě byla odmítnuta žaloba žalobců (dále jen stěžovatelé ) proti rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 27. 7. 2009, č. j. KUOK/61690/2009-2/7000, ve věci povolení užívání stavby. Toto usnesení krajského soudu bylo dne 7. 4. 2010 napadeno kasační stížností. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 12. 4. 2010, č. j. 22 A 8/2010-30, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce doručili plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti s poučením o tom, že nebude-li tento nedostatek ve stanovené lhůtě odstraněn, bude kasační stížnost odmítnuta. Na tuto výzvu, doručenou dne 16. 4. 2010, stěžovatelé nijak nezareagovali. Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatelé nejsou zastoupeni advokátem, což představuje jednu z podmínek řízení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat. Jak totiž zdejší soud uvedl již v usnesení ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19 (www.nssoud.cz), pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení. O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. června 2010

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu