č. j. 2 As 44/2006-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně D. M., proti žalovanému Městskému úřadu Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Benešov nad Ploučnicí, Náměstí Míru 1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 3. 2006, č. j. 15 Ca 41/2006-9,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 24. 4. 2006 se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 11. 2002, č. j. SÚ STSL-4341/2002-Za. Tímto rozhodnutím bylo manželům B. vydáno stavební povolení na stavbu: zděná kůlna u RD V. na pozemku parc. č. 672/1 zahrada v k. ú. V. . Krajský soud žalobu odmítl jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), neboť stěžovatelka nevyčerpala řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, přestože je připouští zvláštní právní předpis [§ 68 písm. a) s. ř. s.].

Ze spisu vyplynulo, že napadené usnesení bylo stěžovatelce doručováno v souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 30. 3. 2006, a to na adresu V., P. 336, kterou stěžovatelka uvedla v žalobě. Vzhledem k tomu, že nebyla v době doručování zastižena, písemnost byla uložena na poště a stěžovatelka byla vhodným způsobem vyzvána, aby si ji vyzvedla (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště ve čtvrtek 30. 3. 2006 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na neděli 2. 4. 2006. Za den doručení se však považuje až pondělí 3. 4. 2006, neboť podle § 40 odst. 3 s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Skutečnost, že si stěžovatelka usnesení na poště vyzvedla až dne 10. 4. 2006, je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy pondělí 3. 4. 2006. Poslední den lhůty připadá na velikonoční pondělí 17. 4. 2006. Lhůta k podání kasační stížnosti tak marně uplynula až v úterý 18. 4. 2006 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Kasační stížnost podaná k poštovní přepravě až dne 24. 4. 2006, byla tedy podána opožděně.

Vzhledem ke zjevné opožděnosti kasační stížnosti nerozhodoval soud o žádosti stěžovatelky o ustanovení advokáta.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle §60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu