2 As 41/2013-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Z. M., zastoupeného Mgr. Luďkem Růžičkou, advokátem se sídlem Havlišova 15, Brno, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4 (dříve: Celní ředitelství Brno, se sídlem Koliště 21, Brno), v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 4. 2013, č. j. 31 Af 14/2013-46,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení, kterým Krajský soud v Brně zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků, neboť nebyly v dané věci splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, předvídané v § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). [2] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny náležitosti kasační stížnosti ve smyslu § 106 s. ř. s. Podle § 106 odst. 1 věty první s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Formulace konkrétních důvodů (kasačních námitek) je tak nezbytným předpokladem perfektní kasační stížnosti, neboť stěžovatel prostřednictvím námitek vymezí okruh přezkumu rozhodnutí krajského soudu ze strany Nejvyššího správního soudu, který je uplatněnými důvody a rozsahem kasační stížnosti vázán (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.). Kasační stížnost, jež neobsahuje žádné důvody vymezené zákonem, nelze projednat. [3] Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel ve své kasační stížnosti ze dne 3. 5. 2013 pouze stručně uvádí, že podává tímto kasační stížnost proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Brně a domáhá se jeho zrušení, aniž by však uvedl konkrétní důvody svého podání, Nejvyšší správní soud jej, v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s., usnesením ze dne 21. 5. 2013 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení odstranil vady kasační stížnosti (doplnil kasační důvody). Současně jej poučil, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, kasační stížnost bude odmítnuta. Ostatně této skutečnosti si byl stěžovatel nepochybně vědom, když v této souvislosti sám Nejvyšší správní soud informoval, že doplní údaje kasační stížnosti poté, když se její zástupce detailně seznámí s odůvodněním kasační stížností napadeného usnesení Krajského soudu v Brně. [4] Citované usnesení (výzva) bylo stěžovateli doručeno dne 26. 5. 2013, přičemž stanovená lhůta jednoho měsíce k odstranění vad kasační stížnosti uplynula dne 26. 6. 2013. Ani do dnešního dne však stěžovatel kasační stížnost nijak nedoplnil. [5] Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne kasační stížnost, jestliže nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. [6] Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než z uvedených důvodů kasační stížnosti proti shora citovanému usnesení krajského soudu podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. odmítnout. [7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. července 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu